30 มีนาคม 2289

วันเกิดของฟรานซิสโก โกยา จิตรกรเอกชาวสเปน ผลงานของโกยามีมาก ส่วนมากเป็นงาน เกี่ยวกับราชสำนัก นอกจากนั้นโกยายังมีความสามารถทางแกะสลักลวดลายที่งดงามที่สุด โกยาเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2371

30 มีนาคม 2410

รัสเซียได้ขายรัฐอลากาให้แก่สหรัฐในราคา 7,200,000 ดอลล่าร์ ผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาซื้อได้แก่ วิลเลี่ยม เอช. ริชาร์ด รัฐมนตรีต่างประเทศ และชาร์ลซันเนอร์ วุฒิสมาชิกสหรัฐ

30 มีนาคม 2415

ไทยเสียรัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปลิส แก่อังกฤษ เป็นเนื้อที่ 80,000 ตารางกิโลเมตร คือ ดินแดนในแหลมมลายู หรือพื้นที่ที่เป็นส่วนบนของมาเลเซีย ขณะนี้ ตามสัญญาระหว่างไทย กับ อังกฤษ ฉบับลง 10 มีนาคม 2451 เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจศาลไทย ที่จะบังคับคนในบังคับของอังกฤษในประเทศสยาม เช่นเดียวกับคนในบังคับฝรั่งเศส ในกรณีเสียดินแดนครั้งที่ 9